9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

9 клас. Задачи върху подобни триъгълници и теорема на Талес.

Зад. 1. Даден е триъгълник АВС, като точки M, N и P принадлежат съответно на страните AB, BC AC, така че <AMP = <BNM = <CPN. Да се докаже, че триъгълниците ABC и PMN са подобни.   Зад.2. В успоредника ABCD точка M е среда на BC и страната AD е два пъти по-малка от АB. Права през т.М пресича страните AD и AB съответно в точки P и E, a DC и BC съответно в N и M. Дължината на отсечката BE е 4 см и е три пъти по-малка от DP. Намерете дължините на AB и...