Зад. 1.
Иво прочел 26% от една книга. Колко страници има книгата, ако прочетените страници са 13?

Решение:
Нека страниците на цялата книга са х. Тогава 26% от х са 13 страници. Преобразуваме в математически вид и се получава:
26/100 . x =  13
x = 13: 26/100   Делим дроби като умножаваме по реципрочната, т.е.
x = 13.100/26Съкращаваме 13 и 26. От 26 остава 2, което съкращаваме със 100 и накрая се получава
x = 50 страници.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Зад. 2.
Ако 32% от х  е 1/3 от 8, тогава х=?

Решение:
Започваме да решаваме като преобразуваме:
– 32% са 32/100
– думата „от“ заменяме със знак „ .“ (умножение).
– думата „е“ означава „равно“

И така, получаваме 32/100 .  x = 1/3 . 8 
Решаваме уравнението спрамо х, тоест:
x = 8/3 : 32/100    И тук умножаваме по реципрочната на втората дроб
x = 8/3 . 100/32     След съкращаване крайния резултат е
x = 25/3
Така полученият отговор е неправилна дроб, затова трябва да я превърнем в смесено число. Числото 3 се съдържа 8 пъти в 25 и остава остатък 1, следователно смесеното ни число е 8 1/3 .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зад. 3.
3/8 от учениците в едно училище са момичета, а момчетата са 120. Колко е броят на всички ученици?

Решение:
На пръв поглед тази задача по математика изглежда трудна, но всъщност не е така. Решава се по подобен на описания до сега начин.
Първото,което трябва да направим, е да съобразим каква ли част от всички са момчетата, щом като момичетата са 3/8. Лесна работа 🙂 Приемаме всички деца за 1, следователно момчетата са
 1 - 3/8 = 8/8 - 3/8 = 5/8. Вече сме готови да пристъпим към останалото решение на тази задача, а именно:
Нека всички ученици са x. Тогава имаме:
5/8 . x = 120
 x = 120 : 5/8   x = 120. 8/5 Съкращаваме 120 на 5 =>  x = 24.8 , или  x = 192 . Получихме, че всички ученици са 192. Готови сме и с тази задача!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Задача 4.
Намерете неизвестното число от равенството:
3 1/3 от ( 25% от х) –  2/3 от х  = 7/8 - 3/8 . 1 2/3

Решение:
Започваме с опростяване на равенството – превръщаме всички смесени числа в обикновени дроби, процентите в стотни, а “от” заменяме с умножение. Оказва се, че равенството има вида:
10/3 . 25/100 . x - 2/3 . x = 7/8 - 3/8 . 5/3 В лявата част съкращаваме 25 със 100 (получава се 4) и после с 10. Получаваме 5/6 Вдясно пък съкращаваме тройките от 3/8 . 5/3 = 5/8 или цялата дясна част изглежда така 7/8 - 5/8 = 2/8 = 1/4.
Важно! Груба грешка е вдясно да се извърши първо изваждането, т.е 7/8 -3/8 . 5/3 = 4/8. 5/3 Първите две дроби са с еднакви знаменатели (8) и подвеждат към изваждане, НО! в математиката се съобразяваме с реда на действията и щом нямаме скоби в случая, значи първо умножаваме.
Връщаме се отново към вида на цялото равенство:
5/6 . x - 2/3 . x = 1/4 Оттук изнасяме х пред скоби
x . (5/6 - 2/3) = 1/4 Привеждаме дробите в скобите под общ знаменател, който е 6 и добавяме множител 2 на втората дроб, т.е.
x . (5/6-4/6) = 1/4 или x . 1/6 = 1/4 Равенството се свежда до търсене на неизвестен множител, което се решава като произведението разделим на известния множител:
x = 1/4 : 1/6 Умножаваме по реципрочната на 1/6 дроб
x =1/4 . 6/1 = 1/4 . 6 = 6/4 Съкращаваме на 2 и
x = 3/2 = 1,5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зад. 5. 
Равнобедрен триъгълник има обиколка 32 см. Бедрото му е 31,25% от периметъра му. Намерете лицето на триъгълника, ако височината към основата е 8 см.

Решение:

Правим чертеж според условието – АС = ВС и СН е височина към основата.
част от числоРешението на тази геометрична задача започваме от намирането дължината на бедрото на триъгълника, т.е. дължините на АС и ВС.
АС = ВС = {31,25} /100 . 32 = 10 см.
Периметърът Р е сборът от всички страни, т.е:
2. АС + АВ = Р
2.10 + АВ = 32 => АВ = 32-20 = 12 см
Лице на триъгълник се намира по формулата S =  1/2 . AB. CH. Заместваме с данните в нашия случай и получаваме: S = 1/2 . 12. 8 = 96/2 = 48 кв. см