Зад.1. Пресметнете :

zadacha-s-modul

Зад.2. Дадени са изразите А и В. Намерете стойността на израза А.В + 2, при а= – 3, ако:

A = izraz-A и   B = izraz-B

Зад.3
а) Пресметнете {5^{n+1} . 2^{n-2} + 5^{n-2}.2^{n-1}}/10^{n-2} , ако се знае, че n е цяло число.
б) Докажете, че ако n е естествено число, то 4^{n+2} + 4^{n+1}  се дели на 5

Зад. 4. Ако m/n = 7/3  , пресметнете стойността на отношението {10m - 2n}/{m + 5n}  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Отговори и решения

Зад.1.
Отговор: 30 1/3  
Решение: {-13 +14:(-7)}/{-5.3+20} + 25/9:1/12 = -15/5 + 25/9 . 12 = -3 + 100/3 = -9/3 + 100/3 = 91/3 = 30 1/3  
И още малко помощ 🙂
Важно е тук да си спомним, че независимо каква е стойността в модул, извън него тя е положителна. Ето защо в първия знаменател имаме -5.3, а не .(-3)
От 5-ти клас си припомняме преобразуване на смесени числа 2 + 7/9 = 2 7/9 = 25/9 , а също и привеждане на дроби под общ знаменател: 1/12 - 1/6 = 1/12 - 2/12  
И накрая внимаваме за знаците, не забравяме правилата за пресмятане на цели числа (“минус” по “минус” прави “плюс”).
След като имаме предвид тези 3 особености, остава ни само да извършим елементарни преобразувания и отговорът е налице.

Зад.2.
Решение: A ={4a + 5a - 15}/3 - (a - 3 + a) = {9a - 15}/3 - (2a -3) =3a - 5 - 2a + 3 = a - 2  
B = 9,6 . ({5a}/{9,6} - {6a}/{9,6}) = -9,6 . a/{9,6} = - a 
A.B + 2 = (a - 2) . (-a) + 2 = - a^2 + 2a + 2   Заместваме а с -3 и получаваме:
A.B + 2 = - (-3)^2 +2.(-3) + 2 = - 9 - 6 + 2 = -13. 
При подобни задачи винаги първо се опростяват отделните изрази, накрая общия, чиято стойност се търси, и едва тогава се пристъпва към заместването. Целта е да се избегнат грешки, защото е по-лесно да се съсредоточи вниманието върху няколко малки полинома, отколкото върху един голям.

Зад.3
Решение:
а) {5^{n+1} . 2^{n-2} + 5^{n-2}.2^{n-1}}/10^{n-2}  = ({5^n . 5 . 2^n}/2^2 + {5^n . 2^n}/{5^2 . 2^1}) : (10^n / 10^2)  До тук сме отделили числителя и знаменателя в отделни скоби, разделени със знак : вместо с дробна черта. По никакъв начин не сме променили смисъла или стойността на израза, само сме преобразували степени, така че да ни е по-удобно в последващите преобразувания. Продължаваме като приведем първите две дроби под общ знаменател. Виждаме, че за да се уеднаквят знаменателите, първата дроб трябва да умножим с 5^2 , а втората с 2^1 . Десятката пък представяме като произведение на 5 и 2 – 10^n = (5.2)^n = 2^n . 5^n   . Аналогично 10^2 = 2^2 . 5^2   . И така, получаваме :
(5^2 . 5^n . 5 . 2^n + 2. 5^n . 2^n ) /(2^2 . 5^2) : {(5^n . 2^n) / (2^2 . 5^2)} = {(5^3 . 5^n . 2^n + 5^n . 2^n . 2)/(2^2 . 5^2)} . {(2^2 . 5^2)/(2^n . 5^n)} = (5^3 . 5^n . 2^n + 5^n . 2^n . 2)/ (2^n . 5^n) 
Оттук нататък продължаваме с по-важната работа – изнасяне на общ множител от числителя. Целта е именно този множител да се съкрати със знаменателя. Виждаме, че в събираемите “отгоре” се повтаря 2^n . 5^n  и пристъпваме към действие 🙂
(5^3 . 5^n . 2^n + 5^n . 2^n . 2)/ (2^n . 5^n) = {2^n . 5^n (5^3 + 2)}/(2^n . 5^n) = 5^3 + 2 = 125 +2 = 127

ВАЖНО! Много ученици виждайки подобна задача се обезверяват, още преди да започнат да я решават. Плаши ги условието да получат за отговор конкретно число (5, 20, 1000) от израз, в който имат променлива (буква) и нямат стойност за нея. Е, убедихте се, че няма нищо страшно, нали. Щом като е зададена променлива, а се очаква конкретен отговор, то със сигурност променливата ще се съкрати някъде в преобразуванията, както и видяхте в този пример 🙂

б) Пак ще се занимаваме с преобразуване на степени. Не бива да забравя, че a^ (m+n) = a^m . a^n  .

4^(n+2) + 4^(n+1) = 4^n . 4^2 + 4^n . 4 = 4^n . 4 . (4 +1 ) = 4^n . 4 . 5 
Щом като в резултата накрая имаме “.5” значи изразът може и да се раздели на 5 с точност. Доказателството е извършено!
В този пример отново е видимо, че задачата само изглежда сложна и не трябва да се отказвате заради наличието на променлива (n).

Зад. 4. Решение:
Започваме с преобразуване на първото отношение. m/n = 7/3  => m = n . 7/3 = {7.n}/3 След като вече имаме изразена стойност за m, я заместваме във второто отношение: {10m - 2n}/{m + 5n} = {{10.7.n} /3 - 2n}/{{7.n}/3 + 5n} . Привеждаме към НОЗ в числителя и знаменателя на многоетажната дроб –  {{10.7.n} /3 - {3. 2n}/3}/{{7.n}/3 + {3. 5n}/3} = {{70.n - 6.n}/3}/{{7.n + 15.n}/3} ={{64.n}/3} . {3/{22.n}} = 64/22 = 32/11 = 2 10/11Входно ниво по математика 7 клас