Здравейте, приятели! Вече, порастнали, сте в четвърти клас, ура! Още колко много нови неща ще научите…. Ех, ще бъде интересно! Но преди да започнем с новите знания, нека първо си припомним  какво решавахме миналата учебна година.

Предлагам ви няколко задачки по математика, с които да се подготвите за входното ниво. Мисля, че няма да ви затруднят, но ако все пак се колебаете, погледнете в отговорите и решенията 😉 Ето ги и задачите:

Зад.1. Дадени са числата 427, 254, 105, 534. Определете кое от тях има цифра на стотиците 4 и кое има цифра на единиците 5. Сравнете двете числа и намерете сбора и разликата им.

Зад.2. Пресметнете:
а) 108.7=?    б) 222:3=?      в) 738:6=?          г) 209.4=?

Зад. 3. Кое число е:
а) с 327 по-голямо от 181 ?  ; б) третинката на 522 ?  ;  в) по-малко от 719 с 563 ?  ;  г) е 4 пъти по-голямо от 98 ?

Зад. 4. Разгледайте чертежа.

chertа) Колко са тъпите ъгли?

б) Колко са остроъгълните триъгълници?

в) Колко са острите ъгли?

г) Колко от изобразените на чертежа  ъгли са прави?

Зад. 5.  Колко ще получим, ако съберем четвъртинката на 804 с половинката на 966?

Зад. 6. Намислих си число. Ако към 185 добавиш 196, ще получиш число, което е 2 пъти по-малко от моето. Кое число си намислих?

Зад. 7. Сборът на четири числа е 984. Първото число е 312. Второто е третината от първото, а третото е разликата на първите две числа. Кое е четвъртото число?

Зад. 8. а) Обиколката на равнобедрен триъгълник е 500 см. Основата му е 184 см. Колко см е бедрото на триъгълника?
б) Страната на квадрат е 23 дм. Колко см е обиколката му?
в) Обиколката на правоъгълник е 528 см. Едната му страна е 138 см. Намерете колко см е разликата между обиколката и по-късата страна.

Зад. 9.  На мястото на “и” поставете правилния знак ( < , > или = )
а) половин година и 7 месеца;                              б) 2 м 60 см и 206 см;                      в) 55 секунди и половин минута;
г) 1 км и 1000 м;                                                          д) 3 часа и 300 минути                   е) 70 дм 8 см и 6 м 8 дм.

Зад. 10. В едно читалище била организирана изложба на картини. Представени били 30 графики и 138 пейзажа.  По колко картини е имало  в зала, ако се знае, че залите са 4?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Отговори:
1. Първото търсено число е 427,   а второто е 105;         427 > 105  ;
427 + 105 = 532 ;               427 – 105 = 322.

2. а) 756 ,                б) 74,                 в) 123,               г) 836.

3. а) 327 + 181 = 508  ;                  б) 522 : 3 = 174   ;
в) 719 – 563 = 156  ;                     г) 4 . 98 = 382.

4. а) 3;           б) 3;            в) 8 ;               г) 0 .

5. 804 : 4 + 966 : 2 = 201 + 483 = 684

6. (185 + 196) . 2 = 381 . 2 = 762

7.  312 : 3 = 104 – второто число
312 – 104 = 108 – трето число
984 – ( 312 + 104 + 108) = 460 – 4-тото число

8. а) 158 см,            б) 920 см,                в) 402 см

9. а) < ,         б) > ,        в) > ,         г) = ,            д) < ,           е) > .

10. (30 + 138) : 4 = 168 : 4 = 42.