Зад. 1. Извършете действията:

A= {2^7. 3^8}/{2^6. 3^7} =  2^(7-6) .3^(8-7) = 2.3 = 6

B = {3^5 . 5^11}/{81 . 5^4 . 5^7} = {3^5 . 5^11}/{3^4 . 5^(4+7)} = 3^(5-4) . 5^(11-11) = 3^1 . 5^0 = 3.1 = 3

C= {64. 7^3 . 7^11}/{2^7 . 7^6 . 7^7}  =   { 2^6 . 7^14}/{2^7 . 7^13} = 7^(14-13)/2^(7-6) = 7/2 =3,5                            , пояснение:   64 = 8^2= (2^3)^2 = 2^(2.3) = 2^6 

D= 2^3 + 3^8/3^5 =  2^3 + 3^(8-5) = 8 +3^3 = 8+27=35

E= 3^11/3^8 - 2^3  =  3^(11-8) - 2^3 = 3^3 - 2^3 = 27 - 8 = 19

Зад.2. Покажете, че:
а) изразът М се дели на 5;                    б) изразът N се дели на 10;                   в) изразът P се дели на 131

а) M = 2^17 + 2^15 = 2^15 . (2^(17-15) + 2^(15-15)) = 2^15 . ( 2^2 +2^0) = 2^15.{ (4+1)} = 2^15.  5
б) N = 3^18 + 3^16 = 3^16 . (3^(18-16) + 3^(16-16)) = 3^16 . (3^2 + 3^0) = 3^16 . (9 + 1) = 3^16.  10
в) P = 5^40 + 5^38 + 5^37 = 5^37 . (5^(40-37) + 5^(38-37) + 5^(37-37) ) = 5^37 . (5^3 + 5^1 + 5^0) = 5^37 . (125 + 5 + 1) = 5^37 . 131

Зад. 3. Представете като степен:
а) {x^8 . x^5} / x^9 = x^(8+5-9) = x^4
б)  {x^20 . x^7}/ {x^3 . x^5 . x} = x^(20+7)/x^(3+5+1) = x^27/x^9 = x^(27-9) = x^18

Зад. 4. Решете уравненията
а) x . 7^7 = 7^9                                      б) 11^20 :   x = 11^18
x = 7^9 : 7^7                                           x= 11^20 :   11^18
x = 7^(9-7)                                               x = 11^(20-18)
x = 7^2 = 49                                            x = 11^2 = 121